Vaccinatiecampagne Covid-19

Vaccinatiecampagne Covid-19

De ziekenfondsen zijn enerzijds actoren van de sociale zekerheid en anderzijds uw gezondheidspartner. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij samen de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 ondersteunen.

Welke rol spelen de ziekenfondsen in deze campagne?

De overheid zal u per brief uitnodigen om u te laten vaccineren.

De ziekenfondsen* vervullen een officiële opdracht:

  1. Het rijksregisternummer meedelen van hun leden die als "risicopatiënt" gelden
  2. Bewust maken voor en informatie verschaffen over de vaccinatie tegen Covid-19

1. Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. 

Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de mutualiteiten de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van de mutualiteit.

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, heeft de HZIV jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Ook door je huisarts kan je gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 08-02-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

De overgemaakte persoonsgegevens (alleen voor de finaliteit zoals hier beschreven te gebruiken - niet voor andere doelen) zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden. 

Extra vaccin

Selectie van risicopatiënten in het kader van de toediening van een extra dosis COVID-19-vaccin na primaire vaccinatie.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder antistoffen aanmaken na de basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. De meest recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze risicogroepen met een ernstige afweerstoornis het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan resulteren in een toename van antistoffen.

Naar analogie van de gezamenlijke aanpak van de vaccinatiecampagne zoals reeds hoger vermeld door de mutualiteiten en behandelend artsen is het noodzakelijk nogmaals alle krachten te bundelen voor de selectie van deze risicopatiënten. In deze fase (einde fase 2) van de strategie zullen personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, een extra dosis toegediend krijgen teneinde hun immuniteit te optimaliseren.

De betrokken (risico-)personen zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en/of behandelende arts.

Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatierol vervullen. We staan erop om onze leden betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie te geven.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging

 IVC/KSZG/21/324

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Je kan zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via www.mijngezondheid.belgie.be. Voor verdere vragen, gelieve uw huisarts te raadplegen.

Net zoals je via de website van je verzekeringsinstelling (mutualitieit) algemene informatie kunt verkrijgen, kan je ook via je huisapotheker informatie over deze algemene selectie van deze risicopatiënten. Je mutualiteit en huisapotheker kunnen je NIET toevoegen op de vaccinatielijst.

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je vanaf 20 september niet op de lijst van je verzekeringsinstelling/ziekenfonds voorkomt. Zo beschikken de verzekeringsinstellingen niet over de nieuwe informatie na 1/4/2021. Een voorbeeld hiervan: je hebt een aangeboren afweerstoornis waarvoor geen behandeling nodig is, en je hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook wordt uitgenodigd voor vaccinatie.

Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.

2. Bewustmaking

De vaccinatie tegen Covid-19 maakt deel uit van de maatregelen om de pandemie te bestrijden. Deze is gratis en niet verplicht. De doeltreffendheid van de maatregel zal afhangen van het aantal personen dat zich laat inenten.

De rol van de ziekenfondsen bestaat erin, hun verzekerden bewust te maken van het nut van deze inenting. Er zullen gelijktijdig op andere niveaus informatiecampagnes gevoerd worden.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de vaccinatiecampagne of over de verwerking van uw gegevens of uw rechten?

Raadpleeg dan de volgende websites:

i(*) Landsbond der christelijke mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas voor Geneeskundige verzorging van HR-rail.