Borstvoedingspauzes

Binnenkort wordt uw kindje geboren en u heeft ervoor gekozen het in de eerste maanden borstvoeding te geven. Proficiat!   
  
Weet u dat u voortaan op uw werkplaats van borstvoedingspauzes kunt genieten? Dankzij deze borstvoedingspauzes kunt u uw baby ook op een normale werkdag voeden of uw melk afkolven.

Wanneer?

U kunt deze pauzes elke dag nemen gedurende de 9 maanden die volgen op de geboorte. 

Hoeveel?

De duur van een pauze bedraagt maximum een  halfuur.  Het aantal pauzes hangt af van de uren die op de bedoelde dag effectief gepresteerd worden.

Arbeidsprestaties per dag Uw dagelijkse pauze
Minder dan 4u Geen pauze
Tussen 4u en 7u29 1 pauze
Vanaf 7h30 2 pauzes

Wie heeft recht op deze pauzes?

Een CAO heeft het recht op borstvoedingspauzes ingesteld voor alle jonge moeders die op grond van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn.  Ongeacht of u in de privésector of in de publieke sector tewerkgesteld bent, aarzel niet om aanspraak te maken op uw recht.

Hoe krijgt u deze pauzes?

U brengt uw werkgever 2 maanden op voorhand op de hoogte dat u borstvoedingspauzes wenst te nemen.  U stuurt uw aanvraag aangetekend op naar uw werkgever, of geeft die af, tegen ondertekening van een duplicaat voor ontvangst.

Daarna moet u een bewijs leveren dat u borstvoeding geeft: 

  • ofwel via een attest van Kind en Gezin;
  • ofwel een medisch getuigschrift van uw arts.

Om uw recht op borstvoedingspauzes te behouden, moet u dit document daarna maandelijks vernieuwen.

Hoe verlopen de pauzes concreet?

Wanneer u uw borstvoedingspauzes neemt, wordt uw  arbeidsovereenkomst in feite “opgeschort”.  Uw werkgever zal u bijgevolg geen loon uitbetalen voor deze uren, maar u zult een uitkering ontvangen van de HZIV.

Uw werkgever bezorgt u op de datum van de uitbetaling van uw loon een attest met vermelding van het aantal uren borstvoedingsverlof dat u in die maand opgenomen heeft.  Vul dit attest in en bezorg het daarna aan uw gewestelijke dienst. De HZIV zal u een uitkering uitbetalen die gelijk is aan 82% van het brutobedrag van het gederfde loon.

Meer info?

U kunt met uw vragen terecht bij uw gewestelijke dienst of bij Kind en Gezin.  De volledige omzendbrief van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) kunt u downloaden op onze website.