Toegankelijkheidsverklaring

De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) verbindt zich ertoe, haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van website en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Niet-toegankelijke inhoud

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/www.caamihziv.fgov…

Bepaalde inhoud is uitsluitend toegankelijk in de vorm van PDF-documenten.

De gebruiker kan echter een papieren exemplaar van de documenten ontvangen op eenvoudige vraag per mail.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd voorbereid op 25/08/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 08/04/2024.

Methode: een feitelijke evaluatie van de naleving door de website of de mobiele applicatie van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102.

Feedback en contactgegevens

Via mail op het adres van de communicatiedienst: @email

Handhavingsprocedure

De HZIV stelt een dienst voor klachtenbeheer voor: https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/klachtenbeheer

Krijgt u geen antwoord van de klachtendienst, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel - @email

Bevoegde controleorgaan: Federale Overheidsdienst BOSA - https://accessibility.belgium.be