Over de HZIV

Logo CAAMI - HZIV

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare instelling van sociale zekerheid.

In dit kader voert de HZIV verschillende opdrachten van algemeen nut uit:

Opdrachten in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

De HZIV verzekert alle prestaties in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut:

  • tegemoetkoming in de kosten voor geneeskundige verstrekkingen;
  • uitkering bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).

Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat ze:

  • iedereen verwelkomt die een beroep doet op haar diensten, ongeacht het medisch, economisch, cultureel of filosofisch profiel van de verzekerde;
  • uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast.

De dossiers van de verzekerden die voor de HZIV gekozen hebben als verzekeringsinstelling (ziekenkas) worden in onze gewestelijke kantoren verwerkt.

Voor de verzekeringsopdrachten is de HZIV ondermeer onderworpen aan de controle van de Controledienst van de Ziekenfondsen (CDZ) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Opdrachten voor de voormalig verzekerden van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ)

Sinds 1 januari 2018 heeft de HZIV officieel de taken inzake sociale ondersteuning en geneeskundige verzorging voor de actieve verzekerden van de Belgische koopvaardij overgenomen.

Voor deze verzekerden treedt de HZIV op als verzekeringsinstelling en verzekert zij alle verstrekkingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Deze dossiers worden verwerkt door een specifieke dienst van HZIV-Antwerpen.

Opdrachten voor de rechthebbenden met een nationaal statuut

Sinds 1 mei 2017 heeft de HZIV gedeeltelijk de opdrachten overgenomen van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO).

De erkende slachtoffers van terreurdaden maken eveneens deel uit van de gebruikers van de HZIV om een bijkomende tegemoetkoming te ontvangen in het kader van het statuut van Nationale solidariteit.

Hun dossiers worden verwerkt door de directie Oorlogsslachtoffers die deel uitmaakt van het Centraal bestuur van de HZIV te Brussel.

Andere opdrachten

De HZIV voert verschillende opdrachten uit voor andere instellingen of een beperkter publiek. Deze opdrachten kunnen ofwel permanent zijn ofwel beperkt in de tijd.

Het gaat bijvoorbeeld om het project Mediprima, de controle van de verzekerbaarheid in het buitenland ,…

Controle en beheer

Als openbare instelling staat de HZIV onder de leiding van een paritair samengesteld Beheerscomité ter vertegenwoordiging van de werknemers- en werkgeversorganisaties.

Het Beheerscomité ondertekent een Bestuursovereenkomst voor 3 jaar met de toezichthoudend minister.

Als federale instelling wordt de HZIV gecontroleerd door het Rekenhof.