Zwanger? Wat nu?

Zwangerschap

Als werkneemster moet u uw werkgever en uw HZIV-kantoor zo snel mogelijk op de hoogte brengen van uw zwangerschap. U bezorgt hen daarom een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop u de moederschapsrust denkt te beginnen. U vermeldt ook of het al dan niet om een meerling gaat.

U kan/mag niet meer werken?

Als de bedrijfsarts beslist dat u door uw zwangerschap niet langer veilig kan werken (werkverwijdering), zal u een vervangingsinkomen krijgen van de HZIV. Deze uitkering bedraagt 78,237% van uw gemiddeld bruto dagloon. U krijgt deze uitkering tot het begin van de moederschapsrust. Om deze uitkering te ontvangen bezorgt u een attest van uw werkgever en bedrijfsarts aan uw HZIV-kantoor.

Hoe lang duurt de moederschapsrust?

De 15 weken moederschapsrust worden opgesplitst in max. 6 weken vóór (prenataal) en 9 weken na de geboorte (postnataal). 5 weken prenatale rust zijn overdraagbaar naar de periode postnatale rust. De laatste week vóór de vermoedelijke geboorte is altijd verplicht op te nemen.

Verlenging moederschapsrust

Als u ziek was of in werkverwijdering vóór uw bevalling, dan kan u deze dagen opnemen na de bevalling als een verlenging van de postnatale rust.

Als het kind langer dan 7 dagen gehospitaliseerd is, kunt u een verlenging van de moederschapsrust aanvragen. Deze verlenging is gelijk aan het aantal dagen hospitalisatie buiten de eerste 7 dagen. U kan max. 24 weken verlenging aanvragen. Vraag deze verlenging zo snel mogelijk aan met een attest van het ziekenhuis.

Uitkering tijdens moederschapsrust

De HZIV betaalt u tijdens de volledige periode van moederschapsrust een uitkering.

  Eerste 30       
dagen
Vanaf 31ste dag
Werkneemster met contract  82% van loon*  75% van loon
Werkneemster zonder contract 79,5% van loon 75% van loon
Werkloze Basisuitkering + 19,5% Basisuitkering + 15%

*De uitkering wordt berekend op het begrensd brutoloon en er wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing op toegepast.

Hoe uitkering aanvragen?

U kan deze uitkering aanvragen door uw HZIV-kantoor een attest "vertrouwelijk" te bezorgen op het ogenblik dat u arbeidsongeschikt wordt of de moederschapsrust wenst te beginnen.

Uw HZIV-kantoor zal u daarna een "inlichtingenblad uitkeringen" opsturen dat u hen ingevuld terugstuurt. Na de geboorte stuurt u een uittreksel van de geboorteakte op zodat de HZIV de precieze duur van de moederschapsrust kan berekenen.

Werkneemsters die het werk hervatten moeten dit binnen de 8 dagen laten weten aan hun HZIV-kantoor.

Bevalling vóór/na voorziene datum?

De laatste week vóór de geboorte is niet overdraagbaar. Deze week verliest u dus altijd bij een geboorte vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Als de geboorte later dan voorzien plaatsheeft en de voorziene weken prenataal moederschapsrust zijn opgebruikt, dan wordt de (prenatale) moederschapsrust verlengd. Ze duurt dan langer dan 15 weken.

Dit artikel behandelt enkel de regels voor werkneemsters. Voor zelfstandigen geldt een aangepaste regeling en ook voor de geboorte van meerlingen gelden andere voorwaarden.