Adviserende Arts (Antwerpen)

Groepspraktijk

U voert evaluatie-onderzoeken uit betreffende de arbeidsongeschiktheid (gecoördineerde wet van 14 juli1994 – officieuze coördinatie) en past de adequate wetgeving correct toe.

 • U neemt gemotiveerde beslissingen op medisch vlak, die conform zijn aan de vigerende wetgeving en reglementering. U houdt als adviserend arts eveneens rekening met de wetgeving van de andere sectoren van de sociale zekerheid.
 • U onderzoekt de patiënten.
 • U evalueert de graad van arbeidsongeschiktheid.
 • U evalueert de afhankelijkheid van de patiënt volgens verschillende evaluatieschalen, zoals de noodzaak van hulp van derden.
 • U stelt een medisch arbeidsongeschiktheid dossier samen en volgt het op. Indien nodig maakt u een invaliditeitsdossier op ter attentie van het RIZIV.
 • U houdt rekening met rapporten van de behandelende artsen.
 • U beslist over de arbeidsongeschiktheden aan de hand van de vigerende wetgeving voor het desbetreffende geval.
 • U communiceert de beslissingen aan de administratieve diensten van onze instelling.
 • Naast het luik arbeidsongeschiktheden, komt u ook tussen in de luik “geneeskundige verzorging”. Het merendeel van de activiteiten op dit vlak is gecentraliseerd, maar waar een contact met het lid nodig is, kent u,op basis van uw oordeel en medische kennis, het recht toe op opening en de terugbetaling van degeneeskundige verstrekkingen die aan een voorafgaande goedkeuring van een adviserend arts onderworpenmoeten worden (= a priori controle).

Daarnaast evalueert u ook de medische gegevens en data die u ter beschikking gesteld worden om a posterioricontroles uit te voeren in het kader van individuele, intermutualistische of controles op aanvraag van het RIZIV.

 • U voert onderzoek naar de voorwaarden in verband met de ontvankelijkheid.
 • U voert onderzoek van de aanvragen betreffende de conformiteit.
 • U beoordeelt de aanvragen aan de hand van een medische motivatie.
 • U stemt de beslissingen af op de medische gegevens in overeenstemming met de vigerende vereiste criteria.
 • U beantwoordt de vragen van de leden in het kader van de evaluatie, betreffende de gegrondheid van de gevraagde verstrekkingen.
 • U staat als adviserend arts in voor de medische expertise in het kader van de toepassing van artikel 136 §2(subrogatierecht).
 • U maakt een grondige studie van de dossiers.
 • U neemt deel aan de expertises van de Arbeidsrechtbank (en indien nodig aan de aan de expertises in der minne).
 • U staat in voor de validatie van de onverschuldigde geneeskundige verzorging.
 • U spoort de medische overconsumptie en misbruiken op, waarborgt en verschaft raad aan de leden (binnen de beperkingen van het statuut).
 • U neemt deel aan intermutualistische controles (NIC). Op vraag van de directie vertegenwoordigt u de HZIV bij verschillende externe organen, voornamelijk bij het RIZIV.
 • U leidt als adviserend arts het medisch kabinet en bent verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers van het medisch kabinet. U overlegt ook met de verantwoordelijken en collega’s van anderediensten om een zo vlotte mogelijk afhandeling van dossiers mogelijk te maken en eventueleverbeteropportuniteiten te bespreken.
 • U blijft als adviserend arts op de hoogte van de evoluerende medische en wetenschappelijke literatuur. U neemt deel aan specifieke vormingsactiviteiten (bvb. intermutualistische vergaderingen) en desgevallend brengt u de opgedane kennis onder de aandacht van de collega’s artsen.
   

Contactpersonen voor de jobinhoud
 

Dr. Frank DEMEULENAERE (adviserend arts voor de provincie Antwerpen)
Mail: @email 
Dr. Danica ZAMUROVIC (Arts-Directeur)
Mail: @email 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Er is 1 voltijdse betrekking vacant met hoofdstandplaats met standplaats Antwerpen (Frankrijklei 81-83,2000 Antwerpen).

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat erin aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn 

rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.
Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIVverzekert iedereen die erom vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, diezich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondereaandacht voor de sociaal zwakkere. Het is een kleinschalige instelling die ruimte en tijd maakt voor elk lid op een geïndividualiseerde manier.

 

Vacature