Autisme

Autisme

Autisme is een zeer miskende handicap, zelfs in medische kringen.  Autisme wordt omschreven als een ontwikkelingsstoornis van de hersenen.  Over de oorzaken bestaat geen zekerheid, maar ze zouden van biologische en genetische aard zijn.

Kenmerken van autisme

De voornaamste kenmerken van autisme zijn:

  • geen sociaal contact, in zichzelf gekeerd;
  • moeilijkheden om zich uit te drukken;
  • weinig voorstellingsvermogen
  • motorische stereotypieën;
  • weerstand bieden tegen verandering, hoe klein deze ook is.

Een kind op 400 zou aan autisme lijden en drie keer meer jongens dan meisjes.

Gevolgen

Het intelligentieniveau van personen die lijden aan autisme kan sterk verschillen. Hun gedragsstoornissen zijn de hoofdoorzaak voor hun uitsluiting uit de school- en opvangstructuren.  In tegenstelling tot de gevestigde overtuiging, kunnen deze stoornissen doeltreffend behandeld worden.

Diagnose

De diagnose gebeurt op basis van een onderzoek van het gedrag en de persoonlijke vaardigheden.  Autisme is geen streng homogene groep en de diagnose is soms moeilijk te stellen. Eenmaal gesteld, kan de persoon die aan autisme lijdt snel geholpen en begeleid worden.

De referentiecentra

De referentiecentra hebben een overeenkomst met het RIZIV gesloten. 

Deze overeenkomst is georganiseerd rond 2 programma’s:  De diagnose en de coördinatie.

  • Het diagnoseprogramma identificeert de personen die lijden aan autisme en stelt concrete oplossingen voor een eerste verzorging voor.
  • Het coördinatieprogramma, stelt, op basis van de diagnose, een concreet interventieplan op, dat aangepast is aan de evolutie van de persoon in elk stadium van zijn leven.

Tussenkomst

De HZIV komt tussen in de kosten van verschillende verstrekkingen, de zogenaamde revalidatieverstrekkingen.  De voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer is echter vereist.  

Het referentiecentrum zal de nodige stappen ondernemen om de toestemming te verkrijgen of te verlengen.

Om de lijst met de referentiecentra te kennen of voor bijkomende inlichtingen, kunt u contact opnemen met de medische dienst van uw HZIV-kantoor.