eID/ISI+ kaart

Een elektronisch identiteitsbewijs wordt gebruikt om u te identificeren en online toegang te krijgen tot uw ziekenfondsgegevens. Zorgverstrekkers, apothekers en ziekenhuizen kunnen uw gegevens consulteren via uw rijksregisternummer (RRN). Dit unieke nummer staat zichtbaar op uw elektronisch identiteitsbewijs.

Welke elektronische identiteitsbewijzen bestaan er?

  • eID
  • Kids-ID
  • Elektronische identiteitskaart (niet-Belgische EU onderdanen)
  • Elektronische verblijfstitel (onderdanen van landen buiten EU)

Wie krijgt een eID?

eID

eID

 

Iedereen die in België gedomicilieerd is, d.w.z. ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente, krijgt een e-ID.

Wie krijgt een ISI+ kaart?

Wie geen recht heeft op een elektronisch identiteitsbewijs maar wel onder de Belgische sociale zekerheid valt (kind, grensarbeider), kan een ISI+ kaart krijgen.

Moet ik een ISI+ kaart aanvragen?

ISI+

ISI+

 

Heeft u een eID of Kids-ID dan hoeft u niets te doen. U kunt deze kaarten als vervanging van uw SIS-kaart gebruiken.

Kinderen onder de 12 jaar die in België wonen moeten ook niets doen. Zij zullen de ISI+ kaart automatisch ontvangen. De verdeling verloopt stapsgewijs vanaf 2014.

Enkel als u recht heeft op de Belgische ziekteverzekering maar geen e-ID kan krijgen, moet u de ISI+ kaart aanvragen bij uw HZIV-kantoor.

Is de e-ID een vervanging van de kleefbriefjes of de Europese Ziekteverzekeringskaart?

Europese ziekteverzekeringskaart

EZVK

 

Neen, een eID is enkel geldig in België terwijl de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) geldig is in de EER.

De kleefbriefjes blijven ook bestaan en moeten nog steeds op uw doktersattesten en andere HZIV-documenten worden aangebracht.

Wat als ik geneesmiddelen voor iemand anders koop?

Het volstaat om een kleefbriefje van deze persoon voor te leggen. U hoeft dus de eID van iemand anders niet mee te nemen.

Wat bij verlies van de ISI+ kaart?

Bij verlies van uw ISI+ kaart vult een verklaring op erewoord (.pdf) in. U kan deze verklaring ook aanvragen bij uw HZIV-kantoor. Stuur de ingevulde verklaring op naar uw HZIV-kantoor of geef ze af aan het loket. Vergeet niet om uw handtekening onder de verklaring te zetten, want anders is ze ongeldig. Uw HZIV-kantoor zal u, per post, een "Attest van sociaal verzekerde" opsturen. Dat attest vervangt uw ISI+ kaart. U neemt het attest mee naar de apotheek of het ziekenhuis. Voor 2,5 EUR ontvangt u een nieuwe kaart.