Klacht tegen een zorgverstrekker

Klacht tegen een zorgverstrekker in ziekenhuis, al dan niet in ziekenhuisomgeving, binnen het domein van de psychiatrie en de rust- en verzorgingstehuizen.

Definitie van een klacht tegen een zorgverstrekker

Indien u ontevreden bent over een zorgverstrekker, een zorginstelling (hospitaal of andere) en u het gevoel hebt dat  uw rechten als patiënt niet werden gerespecteerd, dan kunt u een klacht indienen bij een bemiddelaar, extern of intern, die u kunt terugvinden in de tabel.

Wat zijn de rechten van de patiënt?

 • recht op vrije keuze van een professioneel deskundige
 • recht op kwaliteitszorgen
 • recht op informatie over de gezondheidstoestand
 • recht op vrije en geïnformeerde toestemming voor de medische prestatie
 • recht op een correct bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
 • recht op het verkrijgen en consulteren van een kopie van het patiëntendossier
 • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • recht op het indienen van een klacht bij een bevoegde ombudsdienst
 • recht hebben op het verkrijgen van medische zorgen die de pijn verlichten( toegevoegd bij wet van 24 november 2004)

Wat is een ombudsman?

De ombudsman fungeert als tussenpersoon: hij zal trachten de communicatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker te organiseren en kan proberen meer informatie te verkrijgen en een dialoog tussen de partijen op gang te brengen. De ombudsman is echter geen rechter.

De ombudsman werkt onafhankelijk en neutraal , gebonden door het beroepsgeheim. Een ontmoeting ‘ter bemiddeling’ is en blijft een vrijwillige onderneming die de goedkeuring van de twee partijen moet hebben.

Hoeveel kost een raadpleging van een bemiddelaar in een zorginstelling?

De behandeling van uw klacht is meestal gratis. Informeer u voor u bemiddeling vraagt.

Wie kan een bemiddelingsaanvraag indienen?

Partners, ouders en kinderen (broers en zussen uitgesloten) van een patiënt die in de onmogelijkheid verkeert om zelf klacht in te dienen maar die een ‘affectieve’ nabijheid vertegenwoordigen kunnen dus een klacht indienen bij een ombudsdienst zelfs indien ze niet de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon zijn.

Indien de patiënt in de onmogelijkheid is zijn patiëntenrechten te laten gelden komen deze rechten toe aan zijn vertegenwoordigers: ouders of voogden.

Indien de patiënt meerderjarig is en in de mogelijkheid is zijn rechten te laten gelden (indien  hij bv in coma zou zijn) zijn er twee mogelijkheden:

 • Indien de patiënt, per geschreven en getekend mandaat, een mandataris heeft aangeduid die ingeval van zijn ongeschiktheid zijn rechten als patiënt mag uitoefenen: de federale commissie ‘patiëntenrechten’ beveelt aan dat het mandaat zou worden opgemaakt in twee exemplaren (één voor de mandataris en één voor de patiënt) en een kopie zou worden overgemaakt aan een geneesheer naar keuze van de patiënt.
 • Indien de patiënt geen mandataris heeft aangeduid kan zijn recht op klagen worden uitgeoefend door de samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, een meerderjarig kind, een ouder of een meerderjarige broer of zuster.

De broers en zusters van een patiënt die in de onmogelijkheid is zijn patiëntenrechten te laten gelden, kunnen slechts klacht indienen als ze de officiële vertegenwoordigers zijn van de patiënt.

Beroep

Ieder lid behoudt het recht zijn verdediging voort te zetten buiten de voornoemde competente organen vermeld in de tabel.

De beroepsmogelijkheden  kunnen van verschillende aard zijn:

 • Juridisch beroep ( rechtbank)
 • Deontologisch beroep (orde van geneesheren)
 • Disciplinair beroep
 • Hiërarchie van ziekenhuizen
 • Collectieve beroepen (patiënten- verbruikersverenigingen )

Rol van de HZIV in klachten betreffende een zorgverstrekker

Tegenover het lid:

 • de HZIV wijst het meest adequate organisme aan en informeert over de verschillende beroepsmogelijkheden.
 • helpt om het medisch dossier te verkrijgen.
 • helpt om het dossier in te dienen bij het meest competente orangisme: de sociale dienst.

 

Tabel: adressen van de ombudsdiensten
KLACHTEN OVER EEN ZORGVERSTREKKER


 


 


 


 


 


 


 

Ziekenhuis (omgeving) Voorbeeld: een chirurg, tandarts of verpleeg-kundige die u hebt geraadpleegd in een ziekenhuis.


 


Interne bemiddeling:


Neem contact met de ombudsdienst van het ziekenhuis


 


Externe bemiddeling:


www.health.belgium.be/nl/de-ombudsdiensten-de-ziekenhuizen-bij-de-overlegplatforms-geestelijke-gezondheidszorg


 


https://www.health.belgium.be/fr/liste-mediateurs-wallonie


 


https://www.health.belgium.be/fr/liste-mediateurs-bruxelles


 


https://www.health.belgium.be/fr/lijst-ombudspersonen-vlaanderen


 


 

Niet ziekenhuis(omgeving) Voorbeeld: een huisarts, tandarts of kinesist die u hebt geraadpleegd in een privé kabinet


 


Externe bemiddeling:


www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten#contact


Cel Patiëntenrechten


(FOD) Volksgezondheid,


Eurostation II


Victor Hortaplein 40 b 10


1060 Brussel


Tel.: +32 (0)2 524 85 20


E-mail: @email


 


 


Nederlandstalige federale ombudspersoon


Tel.: 02/524.85.20


Fax: 02/524.85.38


E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.


belgie.be


 


 


 


 

Psychiatrie(omgeving) Voorbeeld: een arts, een psychiater of  verpleegkundige


 


Interne bemiddeling:


Neem contact op met de ombudsdienst van het centrum


 


Externe bemiddeling:


Bemiddelingsplatform mentale gezondheidszorg waar de instelling aangesloten is.


Zie lijst op : www.health.belgium.be/nl/de-ombudsdiensten-de-ziekenhuizen-bij-de-overlegplatforms-geestelijke-gezondheidszorg


 


https://www.health.belgium.be/fr/liste-mediateurs-wallonie


 


https://www.health.belgium.be/fr/liste-mediateurs-bruxelles


 


https://www.health.belgium.be/fr/lijst-ombudspersonen-vlaanderen


 

Rust-en verzorgingstehuizen(omgeving) Voorbeeld: een arts of verpleegkundige


 


Interne bemiddeling:


Neem contact op met de ombudsdienst van het centrum


Externe bemiddeling:


www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten#contact


Cel Patiëntenrechten


(FOD) Volksgezondheid,


Eurostation II


Victor Hortaplein 40 b 10


1060 Brussel


Tel.: +32 (0)2 524 85 20


E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.


belgie.be


 


Nederlandstalige federale ombudspersoon


Tel.: 02/524.85.20


Fax: 02/524.85.38


E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.


belgie.be