Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR)

dataveiligheid

Verwerkingsverantwoordelijke

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna ‘HZIV’ genoemd) wordt aangeduid als verzekeringsinstelling door de artikelen 2 i) en 5 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en dit met als doel deze uit te voeren.

De HZIV is eveneens onderworpen aan bepaalde bepalingen van de wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen waaronder art. 3 dat voorziet in de “deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die geregeld wordt door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994”.

De HZIV, gelegen in de Troonstraat 30A in 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0206.732.437 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft de HZIV  een functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangeduid. Hij is via e-mail bereikbaar op het volgende adres: @email, of per brief aan het adres:

 

HZIV Data Protection Officer

Troonstraat 30 A

1000 Brussel.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In dit kader verwerkt de HZIV alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van de HZIV als de zorgverstrekkers, die nodig zijn om zijn belangrijkste opdrachten en doelstellingen te realiseren, namelijk:

Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van de rechten op terugbetaling (verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur) in de geneeskundige verzorging, als gerechtigde of als persoon ten laste;

Voor de tegemoetkomingen in de geneeskundige verzorging in België of in het buitenland, als lid of als zorgverstrekker: beheer van alle zorgprestaties, preventie en verstrekkingen, al dan niet terugbetaalbaar, toegediend in België of in het buitenland door erkende verstrekkers en erkende zorginstellingen, en meegedeeld aan de HZIV;

Voor de akkoorden van de adviserend arts voor bepaalde zorgen en verstrekkingen, waaronder ook dossiers revalidatieverstrekkingen;

Voor het beheer van de uitkeringendossiers: arbeidsongeschiktheid, evaluatie, traject voor socioprofessionele re-integratie, betaling;

Voor het beheer van geschillen: betwistingen van beslissingen van de HZIV of van het RIZIV, terugvordering van onverschuldigde bedragen, terugvordering van kosten voor geneeskundige verzorging en uitkeringen veroorzaakt door een derde-verantwoordelijke.

Voor al dan niet proactieve informering en begeleiding van personen, eventueel via de sociale dienst, zodat ze hun rechten ten volle kunnen laten gelden en om hun fysiek, psychisch en sociaal welzijn te bevorderen;

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;

Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historiekstudies en -research en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de gegevens, goederen en personen;

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het RIZIV en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerkt de HZIV de gegevens op basis van de artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere uitvoeringsbesluiten;
 • Wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor wat betreft de verplichte verzekering en die specifiek de HZIV viseert;
 • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere uitvoeringsbesluiten;
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth;
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde;
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Naargelang de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de HZIV de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, ...), financiële bijzonderheden, fysieke gegevens (lengte, gewicht, ...), psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, ...), hobby’s en interesses, consumptiegewoontes, opleiding en scholing, opname van beelden (via de bewakingscamera’s in onze kantoren), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), woonstkenmerken, beroep, geluidsopnamen (via oproepen naar ons call center).

Naargelang de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de HZIV ook de volgende bijzondere gegevens te weten komen of verwerken:

 • rijksregistergegevens: rijksregisternummer en identificatiegegevens (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, hoofdwoonplaats, overlijdensdatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoonst, type inschrijvingsregister);
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens;
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens;
 • gerechtelijke gegevens: inverdenking- en inbeschuldigingstelling, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen, administratieve sancties;
 • gevoelige gegevens: raciale of etnische gegevens, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over seksualiteit.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gevolmachtigd hebt;
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, ...) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid;
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat statutair of contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er informaticatechnische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) in het bezit van een mandaat, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, op uw verzoek;
 • aan uw gezondheidsprofessionals, op uw verzoek;
 • aan uw gewestelijke dienst;
 • aan de socialezekerheidsinstellingen: het Nationaal Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Fedris, de RVA, de kinderbijslagfondsen in het kader van inbeslagnames en afstanden en de toepassing van artikel 1410 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek;
 • aan de Controledienst van de Ziekenfondsen en aan het RIZIV in het kader van hun wettelijke controle-opdrachten;
 • aan onze bedrijfsrevisor en onze externe et interne auditoren, die allen gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting;
 • aan onze advocaten en aan het gerecht, in geval van geschillen;
 • aan elke instelling die u een voordeel kan toekennen als u een bevoorrecht statuut geniet;
 • aan bpost voor de verzending van onze brieven;
 • aan een behoorlijk geautoriseerde derde (bij wet, contract, toestemming, instemming);
 • aan uw schuldeisers in het kader van een procedure van tenuitvoerlegging;
 • aan de verzekeringsondernemingen in het kader van het subrogatierecht van de HZIV (artikel 136, §2, Wet van 14 juli 1994).

Wie zijn onze onderaannemers?

De HZIV  doet in hoofdzaak een beroep op de volgende onderaannemers:

 • SMALS, Avenue Fonsny 20 te 1060 Sint-Gillis, zijnde onze IT-leverancier;
 • BNP FORTIS PARISBAS en bPost, zijnde onze uitbetalingsinstellingen;
 • MERAK NV, Steenhoevestraat 6 te 2800 Mechelen, zijnde onze externe archiveringsdienst.

De HZIV doet minder vaak ook nog beroep op overige verwerkers in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen en taken van openbare orde.

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?

Uw gegevens kunnen naar het buitenland gestuurd worden als dat:

 • voorzien is in het kader van de verplichte verzekering;
 • voor u van levensbelang is;
 • in uw belang nodig is om een contract af te sluiten met een derde of een met een derde afgesloten of nog te sluiten contract uit te voeren.

Of als u daar ontegensprekelijk mee ingestemd hebt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij de HZIV/uw Gewestelijke dienst tot aan uw mutatie naar een andere verzekeringsinstelling (ziekenfonds) verschillend van de HZIV, tot aan uw overlijden of tot aan uw vertrek naar het buitenland.

Over het algemeen worden uw gegevens 7 tot 30 jaar bewaard, in functie van de op de materie toepasselijke wetgeving, de richtlijnen en omzendbrieven van het RIZIV die wij ontvangen. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Uitzondering: overeenkomstig de medische deontologie worden uw medische gegevens altijd tot 30 jaar na uw laatste contact met de HZIV/uw gewestelijke dienst bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de HZIV, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer, waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt (zie bovenvermelde contactgegevens).

Voor zover uw rechten niet tegenstrijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de HZIV onderworpen is, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren;
 • alle gegevens te laten verwijderen;
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven;
 • op digitale vergetelheid (recht op schrapping);
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken;
 • niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering (zie hieronder).

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de Toezichthoudende Overheid contacteren (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be).

Kunt u uw instemming intrekken?

In het geval dat de verwerking van uw gegevens berust op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder verantwoording in te trekken.

De HZIV is evenwel wettelijk verplicht om persoonsgegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte verzekering.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering?

In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

 • toekenning van de codes gerechtigde CG1/CG2 waarmee de rechten bepaald kunnen worden waarop de rechthebbenden aanspraak kunnen maken inzake terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Deze rechten hangen af van de regeling waartoe u behoort, van uw statuut en van het feit of u al dan niet recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
 • toekenning van de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming (RVV): in toepassing van het KB over de verhoogde tegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 37 § 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben sommige verzekerden recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden in 2 verschillende situaties:
  • automatisch recht: op basis van een voordeel of een situatie, zonder dat de betrokken personen hierom moeten vragen en zonder onderzoek van de inkomsten;
  • na onderzoek van de inkomsten: wanneer iemand die deel uitmaakt van een RVV-gezin een officiële aanvraag ingediend heeft, onderzoekt het ziekenfonds de inkomsten op basis van een verklaring op erewoord, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken en ondertekend door alle leden van het RVV-gezin.

In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan iemand die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, aanspraak maken op:

 • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van het remgeld;
 • een vermindering van het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames: het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames is het bedrag dat de verzekerde zelf moet dragen van de dagprijs van de opname. Voor rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt dit aandeel verminderd;
 • de derdebetalersregeling: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming kunnen zonder andere formaliteiten het systeem genieten waarbij het ziekenfonds hun geneeskundige verzorging rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaalt. Het recht op de derdebetalersregeling staat op de isi+-kaart of op een attest van het ziekenfonds;
 • de maximumfactuur: bepaalde rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen per jaar niet meer dan een bepaald plafond aan remgeld.

Naast de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging kan de rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming soms ook aanspraak maken op andere financiële voordelen, die enkel bedoeld zijn voor personen die aan bepaalde voorwaarden van ‘sociale hoedanigheid’ en inkomsten beantwoorden:

 • sociaal tarief voor openbaar vervoer (TEC, NMBS, MIVB, De Lijn);
 • toegang tot een tegemoetkoming van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW;
 • sociaal telefoontarief;
 • vrijstelling van de Brusselse Gewestbelasting;
 • voordelen die bepaalde gemeentes toekennen (gratis vuilniszakken of verlaging van de milieubelasting).
 • MAF: in principe is de maximumfactuur een financieel hulpmiddel voor gezinnen die te maken krijgen met soms heel hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging. Als het remgeld dat voor u ten laste blijft een bepaald plafond overschrijdt, betaalt uw ziekenfonds automatisch het remgeld dat dit plafond overschrijdt, voor 100 % terug, voor alle verstrekkingen die zich voordoen in het kader van de maximumfactuur. Het plafond dat aan u wordt toegekend, hangt af van de inkomsten van uw gezin (zoals dat samengesteld is in het Rijksregister op 1 januari en dat dus gekend is bij uw gemeente), op basis van de inkomsten die u 3 jaar geleden gekregen hebt. Er bestaat ook een specifieke maximumfactuur voor kinderen en gehandicapte kinderen.
 • ongevalsaangifte: op basis van de informatie ontvangen via de derdebetalersregeling, kan u op ons eigen initiatief een document voor een ongevalsaangifte toegestuurd worden.
 • beslissing tot tenlasteneming/tegemoetkoming na een kennisgeving door een verstrekker of een zorginstelling.
 • blokkering van de uitkeringen ingeval van kennisgeving van een tenlasteneming door een verzekeraar arbeidsongevallen.