Gratis geneesmiddelen en overige voor oorlogsinvaliden

geneesmiddelen

Voor apothekers

Sinds de invoer van het elektronisch voorschrift bestaat er enige twijfel onder de apothekers of medicatie nog gratis aan oorlogsslachtoffers mag afgeleverd worden.

De apotheker dient nog steeds de medicatie met statuut “G” en “G?” GRATIS af te leveren in de apotheek o.b.v. een geldig elektronisch voorschrift (voor “G” medicatie) of o.b.v. een geldig elektronisch voorschrift en een machtiging van de adviserende arts (voor “G?” medicatie) en dit steeds op vertoon van de sticker van de Directie Oorlogsslachtoffers.

De verzekerbaarheid van de begunstigden van de Directie Oorlogsslachtoffers (voormalige NIOOO) kan niet geraadpleegd worden via MyCareNet, wat betekent dat bij het inlezen van de eID of van de elektronische code op het papieren voorschrift, de apotheker de NISS gegevens raadpleegt en niet het lidnummer bij de Directie Oorlogsslachtoffers.

De gerechtigden van de Directie Oorlogsslachtoffers hebben over het algemeen ook een "gewone" onderlinge mutualiteit en daarom is het noodzakelijk dat de apotheker handmatig enkele gegevens wijzigt in de apotheek software om het preferentieel tarief van onze organisatie te kunnen toepassen. Volgende gegevens dienen handmatig ingegeven te worden door de apotheker in de software: het lidnummer van de begunstigde “xxxxxxxxx”, de Federatie "994" en de begunstigdencodes CB1/CB2 "051/051” of “050/050”.

Richtlijnen “G” medicatie

Volgende stappen dienen gevolgd te worden om gratis aflevering van medicatie te kunnen garanderen niettegenstaande de invoering van het elektronisch voorschrift:

 1. Door het lezen van eID of e-recept te scannen of door de elektronische code in te voeren, downloadt de apotheker de elektronische inhoud van het recept volgens de NISS en print deze af.
 2. Kleef de sticker HZIV-Directie Oorlogsslachtoffers op de achterkant van het ticket met de elektronische inhoud.
 3. Verlaat de aflevering.
 4. Wijzig handmatig in de patiëntfiche volgende gegevens:

  • Nummer mutualiteit :  lidnummer begunstigde (staat rechts bovenaan op de sticker)
  • Federatie : 994
  • KG1/KG2 : 051/051, 050/050
    

  Uw software huis kan u verder bijstaan voor het inbrengen van de juiste instellingen in uw programma.

 5. Vervolgens kan de medicatie permanent gratis afgeleverd worden.

Richtlijnen “G?” medicatie

Het is de afleverende apotheker toegestaan de derdebetalersregeling toe te passen op voorwaarde dat: 

 1. De aflevering plaats heeft binnen de door de adviserend geneesheer gemachtigde periode;
 2. De apotheker de specialiteit en datum vermeldt op de machtiging bij elke aflevering en ondertekent en stempelt in de daartoe voorziene vakken; 
 3. De voorgeschreven specialiteit hetzelfde werkzaam bestanddeel of werkzame bestanddelen bevat met dezelfde International Nonproprietary Name (INN) als de specialiteit vermeld op de machtiging.

Voor artsen

De rechthebbende is verplicht zijn voorschrift te voorzien van een sticker HZIV - Directie Oorlogsslachtoffers en deze machtiging te tonen aan de afleverende apotheker bij elke aflevering. 

De arts zal automatisch het bewijs van elektronisch voorschrift printen voor een niet-digitale patiënt. Onder een niet-digitale patiënt verstaan we een persoon die weinig digitale affiniteit heeft, geen hulp kan/ wil inroepen van digitale kennissen, technologie niet gebruikt, geen smartphone bezit….

Zodra deze machtiging is verlopen en/of het formulier volledig is ingevuld, kan een verlenging uitsluitend aangevraagd worden mits verzending van de verlopen machtiging, samen met een nieuw gedetailleerd medisch rapport of een ingevuld reglementair aanvraagformulier van de behandelende arts. 

Beide documenten, de verlopen machtiging en het gemotiveerd advies van de behandelende arts verstuurt de begunstigde naar:

HZIV – Directie Oorlogsslachtoffers      
Troonstraat 30 A      
1000 Brussel