Facturering Fedasil

Mult-eMediatt

Hieronder vindt u een FAQ over Fedasil facturatie.

Vraag   Antwoord Ziekenhuis (Z) / Apotheek (A)-OT
>Hoe een Verzoeker om Internationale Bescherming identificeren (VIB)?   U vindt de rechten van de VIB terug via de raadpleging van de stromen Member Data. Zoniet, neem contact op met de Helpdesk Fedasil. Alle
       
>Welke zorgverstrekkers zullen prioritair overschakelen op de elektronische facturering?   De apotheken en ziekenhuizen zijn gepland in fase 1 van ons project. In een tweede fase worden de huisartsen en tandartsen overwogen. Alle
       
>Vanaf welke datum gebeurt de facturering elektronisch?   Vanaf 1 juli 2024, zullen 2 pilootziekenhuizen (AZ Jan Palfijn en CHU Marie Curie Charleroi) hun zendingen digitaal uitvoeren. Enkel de prestaties verricht vanaf 1/7/2024 zijn toegelaten. Alle apotheken en tariferingsdiensten (TD) starten van zodra de No show geïntegreerd zijn in het bestand van de VIB door Fedasil. Na de pilootfase van 6 maanden zullen alle ziekenhuizen volgen en elektronisch factureren vanaf 1 januari 2025 (enkel de verstrekkingen van na 1/1/2025 zijn toegelaten). Alle
       
>Welke verstrekkingen moeten elektronisch gefactureerd worden?   Alle verstrekkingen verleend door ziekenhuizen en de geneesmiddelen of niet-geneesmiddelen afgeleverd door de apotheken aan de VIB.  Alle
       
>Terugbetaling door Fedasil van een geneesmiddel of niet-geneesmiddel   Naast wat vergoed wordt door de ZIV, vergoedt Fedasil eveneens een aantal geneesmiddelen van Categorie D en niet- geneesmiddelen die zich in de lijst D bevinden die gepubliceerd wordt   door Fedasil en APB. Voor vragen, neem contact op met de Helpdesk Fedasil. Alle
       
>Vergoeding door Fedasil van een nomenclatuurcode    Fedasil beschikt over een lijst met de vergoedbare nomenclatuurcodes Z
       
>Welke pseudocode gebruiken om geneesmiddelen te factureren en niet-geneesmiddelen die niet vergoed worden door de ZIV maar specifiek door Fedasil?   De pseudocode is 751015 voor ambulante zorgen of 756626 als ziekenhuisverblijf of 752710 in de apotheken en een voorschrift is verplicht voor deze producten Alle
       
>Welke code voor de facturering van terugbetaalbare specialiteiten door het RIZIV en volledig ten laste van Fedasil?   Via de specifieke pseudocode 748731 A
       
>Welke code voor de facturering van terugbetaalbare diagnostische middelen door het RIZIV en volledig ten laste van Fedasil?   Via de specifieke pseudocode 748753 A
       
>Waar kan ik een akkoord terugvinden voor de VIB?   Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming formaliseert het akkoord van de adviesarts van Fedasil. Met vragen over dit document of wanneer het ontbreekt, kunt u contact opnemen met de Helpdesk Fedasil. Het is nog niet mogelijk de akkoorden elektronisch te raadplegen. Alle
       
>Een requisitorium met akkoord wordt afgegeven in de apotheek                  Als overgangsmaatregel en gedurende maximaal 6 maanden, voor de apotheken, kunnen de oude akkoorden die geen documenten tot tenlasteneming zijn maar oude requisitoriums met akkoorden, vergoed worden door gebruik te maken van het fictieve akkoordnummer 69123456789101112157 P
       
>Waar kan ik de richtlijnen voor de facturering vinden?   Zie de Downloads op rechter kolom (PDF bestanden) Tous
       
>Is een afzonderlijke verzending voor Fedasil noodzakelijk?   Ja, met als mutualiteit van aansluiting van de VIB "691" Alle
       
>Hoe kan ik de rechten van een asielaanvrager raadplegen?   Via de stromen Member Data Alle
       
>Hoe een betaalverbintenis krijgen voor een VIB?   Via de stromen Member Data Alle
       
>Wie betaalt de facturen Fedasil?    Alle vergoedbare elektronische facturen zullen betaald worden door de HZIV voor rekening van Fedasil. Alle
       
>Wat is de betalingstermijn voor deze zendingen?   De HZIV streeft ernaar om de geldige zendingen te betalen overeenkomstig de termijnen voor de ZIV. Voor de apotheken zal de zending het bedrag vermelden van alle verstrekkingen van de maand, na aftrek van de verworpen verstrekkingen van de voorgaande maand. Voor de ziekenhuizen, worden de verwerpingen van de maand onmiddellijk afgetrokken van het bedrag van de maandelijkse zending. Alle
       
>Zal de functie van "referentieapotheek" van toepassing zijn?   Ja A
       
>Worden spoedgevallen vergoed?   Ja (ofwel als gewone verstrekking, ofwel regularisering ex-post via het document tenlasteneming) Z
       
>Worden kamersupplementen vergoed?   Geen enkel kamersupplement wordt door Fedasil vergoed. Z
       
>Welke pseudocode gebruiken voor psychologische zorgen andere dan eerstelijnszorgen?   961413 Ambulante individuele Therapie 
961424   Individuele therapie ziekenhuisverblijf
961435  Ambulante groepstherapie 
961446  Groepstherapie ziekenhuisverblijf
961435  Ambulante groepstherapie
Z
       
>In welke uitzonderlijke gevallen moeten we nog papieren facturen voor Fedasil opstellen?   Voor de geneesmiddelen afkomstig uit het buitenland (opgenomen onder Hoofdstuk IV bis) wordt een papieren factuur aan Fedasil gericht (met uitzondering van ivermectine dat op de D-lijst staat). De ziekenhuisverblijven die aanvingen vóór 1/07/2024 voor de 2 pilootziekenhuizen zullen ook aan Fedasil op papier gefactureerd worden. Alle
       
>Over hoeveel tijd beschikt een zorgverstrekker om de prestaties elektronisch aan de HZIV te factureren?    Een zorgverstrekker beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de datum van de verstrekking om een verstrekking te factureren. Alle
       
>Wat moet ik doen als een Fedasil centrum geneesmiddelen bestelt om een reserve te bevoorraden?   Dit type aankopen betreffen enkel geneesmiddelen van Categorie D. De verpleegkundigen van Fedasil plaatsen een bestelling bij de apotheek, de adviesarts van Fedasil ondertekent de bestelling ter bevestiging. Een voorschrift is bij wijze van uitzondering niet noodzakelijk en alle bestelde geneesmiddelen zijn onbeperkt toegelaten. Tijdelijk moet u op papier blijven factureren. A