Zorg in het buitenland

De procedure voor terugbetaling is afhankelijk van:

  • de aard van uw verblijf (tijdelijk/definitief)
  • uw bestemming

Er is een verschil in de terugbetalingsprocedure naargelang u tijdelijk verblijft in een ander land of als u officieel uw domicilie (definitief verblijf) overbrengt naar een ander land.

De terugbetaling verschilt ook naargelang uw bestemming de EER, Zwitserland , Australië of Noord-Macedonië is. Voor sommige andere landen geldt een overeenkomst met België. Tenslotte zijn er landen waarmee er geen overeenkomst bestaat.

Tijdelijk verblijf

U woont nog officieel in België maar verblijft tijdelijk in een ander land.

EER, Verenigd Koninkrijk, Australië, Noord-Macedonië of Zwitserland 

Voor terugbetaling van onvoorziene zorg tijdens een tijdelijk verblijf in een lidstaat van de EER of Zwitserland, kunt u gebruik maken van de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Noord-Macedonië aanvaarden ook de EZVK. Voor Australië kunt u echter enkel ter plaatse terugbetaling vragen en dus niet in België.

Buiten de EER

België heeft overeenkomsten gesloten met een aantal landen over geneeskundig zorg:

  • Algerije
  • Bosnië
  • Marokko
  • Montenegro
  • Servië
  • Tunesië
  • Turkije

Voor deze bestemmingen heeft u een specifiek formulier nodig dat u vóór vertrek kunt bekomen bij uw HZIV-kantoor.

Opgelet! de overeenkomsten met Algerije en Marokko gelden niet voor zelfstandigen!

Andere landen

Terugbetaling is enkel mogelijk onder strikte voorwaarden. Neem contact op met uw HZIV-kantoor voor meer info.

Definitief verblijf

U heeft uw domicilie overgebracht naar een ander land.

Actieven

Als u in een ander EER-land werkt en er officieel woont, kunt u zich inschrijven bij de ziekteverzekering van het betrokken land. U zal dan niet langer ten laste van België verzekerd zijn maar beschouwd worden als een verzekerde van het werkland.

Belgisch gepensioneerden

Als u als Belgisch gepensioneerde uw domicilie overbrengt naar een ander EER-land kunt u zich inschrijven bij de ziekteverzekering in het land van bestemming. Uw HZIV-kantoor kan u een formulier S1 bezorgen dat uw verzekering ten laste van België bewijst. Bezorg dit formulier aan de verzekeringsinstelling in het land van bestemming.

Als verzekerde ten laste van België kunt u, zonder voorwaarden, terugkeren naar België (Terugkeerrecht) om zorg te genieten onder dezelfde voorwaarden als verzekerden die in België wonen.

Bent u een Belgisch gepensioneerde in het buitenland en wenst u over te stappen van uw huidig Belgisch ziekenfonds naar de HZIV? Lees dan alle nuttige info in onze brochure "Overstappen naar de HZIV".

A. Onvoorziene zorg

Uw HZIV-kantoor zal u een EZVK bezorgen die u kan gebruiken als u onvoorziene zorg nodig heeft in een ander EER-land.

B. Geplande zorg

Uw HZIV-kantoor zal onderzoeken welk land toestemming (formulier S2) moet geven om van geplande zorg in een ander EER-land te genieten.

Buitenlandse gepensioneerden

U kunt als buitenlands gepensioneerde van een ander EER-land inschrijven bij een HZIV-kantoor met het formulier S1 van het ziekteverzekeringsorgaan van het bevoegde land.

Het Terugkeerrecht om zorg te genieten in het bevoegde land is afhankelijk van het bevoegde land.

A. Onvoorziene zorg in België

Het ziekteverzekeringsorgaan van het bevoegde land kan u een EZVK bezorgen voor onvoorziene zorg in België. Bezorg alle betalingsbewijzen en uw EZVK aan het HZIV-kantoor waar u terugbetaling wenst te bekomen.

B. Geplande zorg in België

Uw heeft toestemming (formulier S2) nodig van het land van aansluiting om van geplande zorg in België te genieten.

Grensarbeiders

Zowel de titularis als zijn personen ten laste hebben recht op zorg in zowel het woon- als het werkland door een attest (erkenning grensarbeider) dat opgemaakt wordt door het werkland.

Invaliden met internationale loopbaan

Elk land waar u gewerkt heeft moet evenredig invaliditeitsuitkeringen betalen.

Wie in Frankrijk, Ierland, Nederland of het verenigd Koninkrijk een erkenning van invaliditeit heeft die dateert vóór 1/5/2010 kan een herziening vragen van de uitkering.

Meer info

02 504 66 66

iri.assurabilite@caami-hziv.fgov.be