Brussel: Individuele hulpmiddelen

Elderly woman sits on her bed

De ziekenfondsen zullen de aanvragen voor individuele materiële bijstand in Brussel behandelen.

Woont u in het Brussels Gewest? Geniet u individuele materiële bijstand of wilt u een aanvraag indienen? Vanaf 1 januari 2024 kunt u hiervoor terecht bij uw ziekenfonds (of de HZIV)!

Vanaf 1 januari 2024 kunnen alle Brusselaars terecht bij hun ziekenfonds (of de HZIV) om hun aanvragen voor individuele materiële bijstand in te dienen. Vanaf dan zal de dienst PHARE deze mogelijkheid niet meer bieden.  

Wat is individuele materiële bijstand (IMB)?
Het is een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van materiële hulpmiddelen om personen met een handicap bij te staan in hun dagelijks leven.        
Denk bijvoorbeeld aan brailleleesregels, een ziekenhuisbed, de terugbetaling voor huisverbeteringen of specifiek materiaal om het voor mensen met een handicap gemakkelijker te maken om zelfstandig te zijn.

Hoe worden de aanvragen verwerkt vanaf 1 januari 2024?

Als uw handicap optreedt voor u 65 bent, kunt u uw aanvraag voor individuele materiële bijstand indienen bij uw ziekenfonds.

U krijgt dan van uw ziekenfonds alle praktische informatie, zoals de in te vullen aanvraagformulieren. 

De ziekenfondsen verwerken de aanvragen op basis van procedures die gelijkaardig zijn met de procedures van de dienst PHARE. De sociale dienst van uw ziekenfonds en de andere begeleidende diensten kunnen u bijstaan in deze stappen. 

Welke stappen moet u ondernemen als u reeds individuele materiële bijstand geniet?

U dient een document te ondertekenen waarmee u de dienst PHARE de toelating geeft om uw dossier over te dragen aan uw ziekenfonds. Dit zal gebeuren bij het eerste contact met uw ziekenfonds.

Hoe verloopt de overgangsperiode?

De dienst PHARE zal de tegemoetkomingsaanvragen voor individuele materiële bijstand, ontvangen tot 31/12/2023, verder afhandelen en ook de tegemoetkomingen uitbetalen die toegekend werden. Aanvragen die vanaf 01/01/2024 binnenkomen, worden niet meer verwerkt door de dienst PHARE. Vanaf dan moet elke nieuwe aanvraag bij het ziekenfonds ingediend worden.

Wanneer moet u zich richten tot het VAPH?

Als inwoner van Brussel hebt u de keuze: u kunt uw tegemoetkomingsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH blijft tussenkomen in de kostprijs van materiële bijstand en woninginrichtingen, alsook voor oriëntatie- en mobiliteitstechnieken, incontinentiemateriaal en onderwijsassistentie voor hoger onderwijs in Brussel.

Meer info?

@email

02 227 63 14

 

De formulieren en informatie over de procedure staan op https://www.iriscare.brussels/individuele-hulpmiddelen