Hulp aan bejaarden (HAB)

Hulp aan bejaarden

Hulp?

De hulp aan bejaarden (HAB) is een financiële tegemoetkoming voor bejaarden die aan autonomie verliezen en over een laag inkomen beschikken. 

Het gaat om personen die moeilijkheden ondervinden om zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren zoals zich verplaatsen, koken, eten, zich wassen, het huishouden doen en deelnemen aan sociale activiteiten.

Geregionaliseerde opdracht

Voorheen werd deze materie beheerd door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een handicap). Nu verlenen de gewesten en gemeenschappen de HAB.

Het beheer van deze hulp kan dus verschillen naargelang het gewest of de gemeenschap waar u woont.

In Wallonië?

Voor Wallonië staan de ziekenfondsen en de HZIV vanaf 1/1/2021 in voor het beheer en de betaling van de HAB (onder het toezicht van de Waalse instelling AVIQ).

Om in Wallonië recht te hebben op de HAB, moet u onder andere minstens 65 jaar zijn en een aantal voorwaarden vervullen inzake loon. Het autonomieverlies moet erkend zijn door de adviserend arts van de HZIV.

De HZIV heeft een HAB-dienst opgericht om de dossiers te beheren. Deze dienst verwerkt alle aanvragen die vanaf 1 januari 2021 ingediend worden.

U kunt de HAB rechtstreeks aanvragen via het platform van de Waalse sociale bescherming (www.wal-protect.be).

Onze sociale dienst helpt u graag om deze aanvraag in te dienen.

Meer info op www.caami-hziv.fgov.be/fr/wallonie-aide-aux-personnes-agees

In Vlaanderen en in Brussel?

Voor Vlaanderen werd de bevoegdheid voor hulp aan bejaarden reeds jaren geleden toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschap.

Voor Brussel wordt de HAB vanaf 1/1/2021 beheerd door de regionale instelling Iriscare.

In deze beide landsdelen is de tegemoetkoming eveneens voorbehouden aan mensen van minstens 65 jaar met gezondheidsproblemen en een beperkt inkomen. 

De HZIV is hierbij niet betrokken! Onze sociale dienst kan u wel doorverwijzen naar de bevoegde instellingen.

Meer info:

De Duitstalige gemeenschap?

De FOD Sociale zekerheid (DG Personen met een handicap) blijft tot 2023 bevoegd voor de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap.

Onze sociale dienst helpt u graag om deze aanvraag in te dienen.

Hulp nodig?

In functie van uw woonplaats helpt onze sociale dienst u graag met de administratieve stappen:
socialeactie@hziv.be of 02 227 63 33