Deeltijdse werkhervatting - Werknemers

Bent u arbeidsongeschikt en wenst u uw werk deeltijds te hervatten?

Dit kan als:

 • u een arbeidsvermindering behoudt van minstens 50%;
 • uw gezondheidstoestand de werkhervatting mogelijk maakt.

Wat moet u doen?

U dient uw HZIV kantoor een specifiek formulier te bezorgen. Dit formulier bestaat uit 2 luiken om:

 • uw werkhervatting aan de dienst uitkeringen van uw HZIV-kantoor te melden;
 • toestemming te vragen aan de adviserend-arts voor het uitoefenen van deze activiteit.

Bezorg uw HZIV kantoor dit formulier vóór de eerste werkdag die uw werkhervatting  voorafgaat. 

U kunt dit formulier krijgen van uw HZIV-kantoor. Stuur het volledig ingevuld terug (poststempel geldt als bewijs) of geef het tegen ontvangstbewijs af in het kantoor.

Het akkoord van de adviserend-arts?

De adviserend-arts zal beoordelen of u aan de beide hogergenoemde voorwaarden voldoet om het werk te hervatten en kan u eventueel oproepen voor een medisch onderzoek.  Hij moet beslissen binnen de 30 werkdagen volgend op de eerste dag van de werkhervatting. Zijn beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld.

U hoeft echter niet op zijn beslissing te wachten om uw beroepsactiviteit te hervatten: u mag beginnen vanaf (de datum van) de terugzending van het aanvraagformulier. U dient wel de beslissing die u wordt toegestuurd te respecteren.

Om de 6 maanden zal de adviserend-arts controleren of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

De toestemming is maximum 2 jaar geldig en kan telkens vernieuwd worden voor maximum 2 jaar.

Indien u de formaliteiten binnen de voorgeschreven tijdsspannes heeft vervuld, behoudt u uw recht op uitkeringen.

Wat gebeurt er met uw uitkeringen als u een aangepast werk doet?

Als u een aangepast werk als werknemer doet,  vermindert de basisuitkering afhankelijk van het volume van het aangepaste werk of de tewerkstellingsbreuk van het aangepaste werk:

 • uw uitkeringen verminderen niet als het aangepaste werk 1/5de (20%) niet overschrijdt
  Bv.: gemiddeld 7,6 uren per week van het aangepaste werk, voor gemiddeld 38 uren per week van het voltijdse werk = 20 % -> geen vermindering van de uitkeringen
 • uw uitkeringen verminderen als het aangepaste werk 1/5de (20 %) overschrijdt, afhankelijk van het gemiddeld aantal uren van het aangepaste werk per week dat dit 1/5de (20 %) overschrijdt
  Bv.: gemiddeld 19 uren per week van het aangepaste werk, voor gemiddeld 38 uren per week van het voltijdse werk = 50 % -> beperkte vermindering van de uitkeringen met 30 % (50 % - 20 %).
  Als uw primaire ongeschiktheidsuitkeringen bijvoorbeeld 70 EUR bruto per dag bedragen (± 1.617,80 EUR netto per maand), kan u dus nog 49 EUR bruto per dag (± 1.132,46 EUR netto per maand) cumuleren met de (maandelijkse) inkomsten van een aangepast halftijds werk.

U kan echter uw uitkeringen, zonder vermindering, cumuleren met de voordelen toegekend:

 • door de instellingen die als opdracht de sociale en beroepsre-integratie van de personen met een handicap hebben, of door de contracterende ondernemingen of openbare instellingen;
 • in het kader van een aangepaste arbeid uitgeoefend, buiten het normale arbeidscircuit, in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een "maatwerkbedrijf" (paritair comité 327).

Overgangsregeling - Voor de periode vanaf 1 april tot 30 juni 2018 is een garantieregeling van toepassing. Als de begindatum van de toestemming van de adviserend arts vóór 1 april 2018 valt en deze toelating loopt nog steeds op deze datum, blijft het vorige stelsel van vermindering van de uitkeringen (op basis van de inkomsten van de aangepaste activiteit) van toepassing tijdens een overgangsperiode van 3 maanden, zolang het nieuwe stelsel (op maandbasis) niet gunstiger is (garantieregeling met progressieve uitdoving). Neem contact op met uw HZIV-kantoor voor meer info.

Wat in geval van weigering?

Indien u de formaliteiten binnen een periode van 14 dagen na de hervatting heeft vervuld, wordt uw uitkering verminderd met een sanctie van 10%. 

Bij vertragingen van meer dan 14 dagen dient de sanctie te worden berekend maar deze zal steeds 10% of meer bedragen.

Uw toegestane activiteit stopzetten

U kunt uw toegestane deeltijdse activiteit stopzetten en opnieuw een volledige uitkering ontvangen.

Hiertoe moet u de datum van stopzetting van uw activiteit aan uw HZIV-kantoor meedelen (per mail of post).