Arbeidsongeschiktheid - Werknemers

Arbeidsongeschikt

Aangifte

Wanneer aangifte doen van arbeidsongeschiktheid?

Bent u werknemer of werkloos? Als u arbeidsongeschikt bent, dan kunt u dit best binnen 7 kalenderdagen na het begin van uw arbeidsongeschiktheid aangeven. 

Vanaf januari 2022 is dit de enige veilige termijn zijn om geen ziekte-uitkering te verliezen wegens laattijdige aangifte.

Waarom is een snelle aangifte belangrijk?

De sanctie voor laattijdige aangifte vangt aan na 7 dagen voor werklozen/interimarissen zonder contract of onmiddellijk na de periode van het gewaarborgd loon (14 dagen voor arbeiders; 28 dagen voor bedienden) en bedraagt 10% van uw uitkering (per dag).

Wanneer uw arbeidsongeschiktheid vermoedelijk langer zal duren dan de periode van uw recht op gewaarborgd loon, heeft u er dus alle belang bij de aangifte zo snel mogelijk te doen. Het duurt immers enige tijd om uw dossier samen te stellen.

Een snelle aangifte is noodzakelijk voor een snelle uitbetaling.

Let op: 
- Bij ziekenhuisopname moet u uw arbeidsongeschiktheid direct na het verlaten van het ziekenhuis aangeven. 
- Als de laatste dag om uw aangifte te doen op een zaterdag, zondag of feestdag valt, heeft u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Hoe aangifte doen van arbeidsongeschiktheid?

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u dit aangeven met het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid". (Dit staat ook bekend als het document "Vertrouwelijk".)

U kunt dit getuigschrift aanvragen bij uw HZIV-kantoor of afdrukken met bovenstaande link.

Het eerste deel van het "Getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid" vult u zelf in. Het tweede deel laat u invullen door uw arts. Hij zal ook een begin en einddatum van uw arbeidsongeschiktheid vermelden. Vergeet niet om bovenaan op uw getuigschrift een oranje kleefbriefje te bevestigen!

Stuur het ingevulde getuigschrift per post op naar uw HZIV-kantoor. Steek het niet zelf in de brievenbus van uw gewestelijke dienst, want de postdatum geldt als aangiftedatum. U kunt het getuigschrift ook persoonlijk afgeven in uw gewestelijke dienst tegen ontvangstbewijs.

Wat moet u doen na uw aangifte?

Nadat u uw "Getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid" aan uw HZIV-kantoor heeft bezorgd, zal deze u het "Inlichtingsblad uitkeringen" opsturen.

Als het inlichtingsblad volledig ingevuld is, stuurt u het terug naar uw gewestelijke dienst. Meld onmiddellijk elke wijziging van deze gegevens aan uw gewestelijke dienst.

Om uw recht op uitkeringen te vrijwaren, moet u ingaan op elke oproeping voor een controleonderzoek door de adviserend arts van uw gewestelijke dienst, door de arts-inspecteur of door de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van het RIZIV.

Stuur binnen 7 dagen na het einde van uw arbeidsongeschiktheid het "Bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid" naar uw HZIV-kantoor.

In geval van herval of verlenging van uw arbeidsongeschiktheid moet uw arts een nieuw getuigschrift (vertrouwelijk) opstellen met een nieuwe einddatum. Ook dit getuigschrift moet u binnen de 7 kalenderdagen aan de Adviserend arts bezorgen.

Vastbenoemden

Bent u vastbenoemd als ambtenaar of in het onderwijs? Vastbenoemde ambtenaren komen niet in aanmerking voor de uitkeringsverzekering. Bij hen worden eerst de ziektedagen uitgeput waarna ze op disponibiliteit gezet worden.

Contractuelen vallen wel onder de gewone regeling!

De uitkering

Berekening van uw uitkering

  • Berekening van de uitkering voor het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (primaire ongeschiktheid):
    • Als u werknemer was op het moment van de arbeidsongeschiktheid, ontvangt u een uitkering gelijk aan 60% van uw bruto dagloon.
    • Als u werkloos was op het moment van de arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering gelijk aan uw werkloosheidsuitkering (behalve als dit bedrag hoger is dan uw arbeidsongeschiktheidsuitkering die gelijk is aan 60% van het begrensd bruto dagloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend).
  • Berekening van de uitkering na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (invaliditeit):
    • Als u werknemer was op het moment van de arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering gelijk aan een percentage van uw bruto dagloon. Het percentage hangt af van uw gezinssituatie. 
    • Als u werkloos was op het moment van de arbeidsongeschiktheid, ontvangt u een uitkering gelijk aan een percentage van uw bruto dagloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend. Het percentage hangt af van uw gezinssituatie.

Wanneer krijg ik de uitkering? 

Op deze pagina kan u de kalender van de betaling van de uitkeringen terugvinden.