Zwangerschap - Werknemers

Uw zwangerschap aangeven?

Als werkneemster moet u uw werkgever en uw mutualiteit zo snel mogelijk op de hoogte brengen van uw zwangerschap. U bezorgt hen daarom een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop u de moederschapsrust denkt te beginnen. U vermeldt ook of het al dan niet om een meerling gaat.

Wat als ik niet langer kan/mag werken?

Als de bedrijfsarts beslist dat u door uw zwangerschap niet langer veilig kan werken (werkverwijdering) zal u een vervangingsinkomen krijgen van de HZIV. Deze uitkering bedraagt 78,237% van uw gemiddeld bruto dagloon. U krijgt deze uitkering tot het begin van de moederschapsrust die bij werkverwijdering ten vroegste 6 weken en ten laatste 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum kan starten.

Om deze uitkering te ontvangen moet u een attest van uw werkgever en bedrijfsarts aan uw HZIV-kantoor bezorgen.

Hoe lang duurt de moederschapsrust?

Moederschapsrust wordt opgesplitst in een periode vóór (prenataal) en een periode na de geboorte (postnataal).

Een aantal weken is overdraagbaar of vrij te kiezen. De laatste week vóór de vermoedelijke geboorte is echter altijd verplicht op te nemen en dus niet overdraagbaar. De andere weken kunnen overgedragen worden naar het postnataal verlof.

Moederschapsrust werkneemsters: 15 weken (19 bij meerling)

Prenatale rust
1 kind Meerling
Max. 6 weken Max. 8 weken
Min. 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum Min. 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
5 weken overdraagbaar 7 weken overdraagbaar
Postnatale rust
1 Kind Meerling
Max. 14 weken Max. 18 weken
Min. 9 weken Min. 11 weken
Verlenging met max. 5 weken prenatale rust mogelijk Verlenging met max. 7 weken prenatale rust mogelijk

Is een verlenging van de moederschapsrust mogelijk?

Indien u ziek was of in werkverwijdering vóór uw bevalling, dan kan u deze dagen opnemen na de bevalling als een verlenging van de postnatale rust.

Als het kind langer dan 7 dagen gehospitaliseerd is, kunt u een verlenging van de moederschapsrust aanvragen. Deze verlenging is gelijk aan het aantal dagen hospitalisatie buiten de eerste 7 dagen. U kan maximum 24 weken verlenging aanvragen. Vraag deze verlenging zo snel mogelijk aan met een attest van het ziekenhuis.

Welke uitkering krijg ik tijdens de moederschapsrust?

De HZIV betaalt u tijdens de volledige periode van moederschapsrust een uitkering.

  Eerste 30 dagen Vanaf de 31e dag
Werkneemster met contract 82% van loon* 75% van loon
Werkneemster zonder contract 79,5% van loon 75% van loon
Werkloze Basisuitkering + 19,5% Basisuitkering + 15%

* Uitkering berekend op onbegrensd brutoloon

De moederschapsuitkering is een belastbaar vervangingsinkomen en daarom zal er telkens een bedrijfsvoorheffing van 11,11% worden op toegepast.

Hoe vraag ik de moederschapsuitkering aan?

U kan deze uitkering aanvragen door uw HZIV-kantoor een attest "vertrouwelijk" te bezorgen op het ogenblik dat u arbeidsongeschikt wordt of de moederschapsrust wenst te beginnen.

Uw HZIV-kantoor zal u daarna een "inlichtingenblad uitkeringen" opsturen dat u hen ingevuld terugstuurt. Na de geboorte stuurt u een uittreksel van de geboorteakte op zodat de HZIV de precieze duur van de moederschapsrust kan berekenen.

Als werknemers het werk hervatten moeten ze dit binnen de 8 dagen laten weten aan hun HZIV-kantoor.

Wat bij een bevalling vóór of na de voorziene datum?

De laatste week vóór de geboorte is altijd verplicht op te nemen en niet overdraagbaar. Deze week verliest u dus altijd bij een geboorte vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Als de geboorte later dan voorzien plaatsheeft en de voorziene weken prenataal moederschapsrust zijn opgebruikt, dan wordt de moederschapsrust verlengd. Ze duurt dan langer dan 15 weken (19 weken bij meerling).

Wat is kraamgeld?

Kraamgeld of de geboortepremie is een som die je ontvangt als je een kind krijgt. De aanvraag gebeurt door de ouder die als loontrekkende werkt of gewerkt heeft. Een formulier om de premie aan te vragen kan je bij de werkgever krijgen. Deze aanvraag moet je ingevuld opsturen naar de kinderbijslagkas van de werkgever.

Als je werkloos, invalide of gepensioneerd bent stuur je de aanvraag naar de kinderbijslagkas van je laatste werkgever. Als je nooit een loontrekkende activiteit hebt uitgeoefend kan je de aanvraag sturen naar Famifed.

Je kan deze premie aanvragen vanaf de 6e maand zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte.

De premie wordt betaald aan de moeder en dit ten vroegste 2 maand voor de geboorte en ten laatste 5 jaar na de geboorte.