Zwangerschap - Zelfstandigen

Uw zwangerschap aangeven?

Als zelfstandige dient u uw mutualiteit op de hoogte te brengen van uw zwangerschap met een medisch getuigschrift. Hierop staat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld en of het een meerling betreft.

Hoe lang duurt de moederschapsrust?

Het tijdvak van moederschapsrust bedraagt maximaal 12 weken.

De verplichte periode bedraagt 3 weken. Tijdens deze periode moet u elke activiteit volledig stopzetten. Deze periode wordt opgedeeld als volgt:

  • 1 week prenataal verlof: de week die de vermoedelijke bevallingsdatum onmiddellijk voorafgaat
  • 2 weken postnataal verlof, startend vanaf de bevallig

De vrij te kiezen periodes van 9 weken (10 weken bij een meerling) kunnen zowel vóór als na uw bevalling worden opgenomen.

Opgelet: Zelfstandigen kunnen hun 9 weken (10 weken bij een meerling) niet-verplichte moederschapsrust gespreid per week opnemen. Dit is mogelijk vanaf 3 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en binnen een termijn van 38 weken vanaf de geboorte.

Is een verlenging van de moederschapsrust mogelijk?

Als het kind langer dan 7 dagen gehospitaliseerd is, kunt u een verlenging van de moederschapsrust aanvragen. Deze verlenging is gelijk aan het aantal dagen  hospitalisatie buiten de eerste 7 dagen. U kan maximum 24 weken verlenging aanvragen. Vraag deze verlenging zo snel mogelijk aan met een attest van het ziekenhuis. Voor zelfstandige is een verlenging enkel per week op te nemen.

Welke uitkering krijg ik tijdens de moederschapsrust?

De HZIV betaalt u tijdens de volledige periode van moederschapsrust een forfaitaire uitkering per week.

  Wekelijks forfait Wekelijks forfait halftijds
Zelfstandige 489,75* 244,87*

* Forfait op 1/7/2019

Als zelfstandige ontvangt u een uitkering van 484,90 EUR per week. Dit bedrag krijgt u in 1 keer uitbetaald en dat ten laatste in de maand die volgt op de laatste week moederschapsrust. Zelfstandigen kunnen een gespreide betaling genieten als zij voor een gespreide opname van de facultatieve moederschapsrust kiezen.

De moederschapsuitkering is een belastbaar vervangingsinkomen en daarom zal er telkens een bedrijfsvoorheffing van 11,11% worden op toegepast.

Hoe vraag ik de moederschapsuitkering aan?

U kan deze uitkering aanvragen op het ogenblik dat u uw moederschapsrust wenst te beginnen.

U bezorgt aan uw HZIV-kantoor een attest "vertrouwelijk" of een medisch getuigschrift met de melding van de vermoedelijke bevallingsdatum evenals of het de geboorte van een meerling betreft. Ook bezorgt u ons het formulier “Aanvraagformulier moederschapsrust zelfstandigen” en de overeenstemmende bijlage.

Na de geboorte stuurt u een uittreksel van de geboorteakte op zodat de HZIV de exacte periode van verplichte rust kan bepalen, evenals het einde van het tijdvak van de moederschapsrust.

Als u het werk eerder zou hervatten, gelieve uw HZIV-kantoor hiervan binnen de 2 werkdagen op de hoogte te brengen.

Wat bij een bevalling vóór of na de voorziene datum?

Bij een vroegtijdige bevalling zal de verplichte rustperiode van 2 weken vanaf de bevalling moeten worden verlengd met, naargelang het geval, de volledige nog niet-opgenomen week van verplichte voorbevallingsrust of het saldo van de week van (verplichte) volledige voorbevallingsrust dat de zelfstandige gerechtigde ingevolge de vroegtijdige bevalling niet heeft opgenomen, zodat zij aan een ononderbroken rustperiode komt van tenminste 3 weken.

Bij een laattijdige bevalling, wordt de voorbevallingsrust verlengd tot de werkelijke bevallingsdatum. U bent nog verplicht om te rusten gedurende de eerste 2 weken vanaf de bevalling, ook al heeft u op het ogenblik van de bevalling al meer dan één week moederschapsrust opgenomen.

Wat is kraamgeld?

Kraamgeld of de geboortepremie is een som die je ontvangt als je een kind krijgt. De aanvraag gebeurt door de ouder die als loontrekkende werkt of gewerkt heeft. Een formulier om de premie aan te vragen kan je bij de werkgever krijgen. Deze aanvraag moet je ingevuld opsturen naar de kinderbijslagkas van de werkgever.

Als je werkloos, invalide of gepensioneerd bent, stuur je de aanvraag naar de kinderbijslagkas van je laatste werkgever. Als je nooit een loontrekkende activiteit hebt uitgeoefend, kan je de aanvraag sturen naar de FAMIFED.

Je kan deze premie aanvragen vanaf de 6e maand zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte.

De premie wordt betaald aan de moeder en dit ten vroegste 2 maand voor de geboorte en ten laatste 5 jaar na de geboorte.

Geboorteverlof voor zelfstandigen (als vader of meeouder)

Sinds 1 mei 2019 heeft u, als zelfstandige, ook recht op een uitkering voor een geboorteverlof.

Zo kunt u uw werkzaamheden een tijdje verminderen om meer aanwezig te zijn bij uw partner en uw pasgeboren kind(eren).

Let op! Deze uitkering wordt  niet door de HZIV uitbetaald: u moet zelf contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds voor een aanvraag.