Arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigen

Wanneer aangifte doen van arbeidsongeschiktheid?

Als u arbeidsongeschikt bent voor een periode van meer dan 7 dagen, wordt u ten vroegste vergoed vanaf de datum waarop uw arts uw getuigschrift ingevuld heeft.

Raadpleeg uw arts dus zo snel mogelijk als uw arbeidsongeschiktheid meer dan 7 dagen zou kunnen duren.

De adviserend arts van de HZIV kan zodoende uw arbeidsongeschiktheid erkennen vanaf de datum die op uw getuigschrift vermeld staat.

Uw uitkering wordt dan berekend, en als alle voorwaarden vervuld zijn, uitbetaald door de cel Uitkeringen van uw HZIV-kantoor.

U valt ziek op 1 september en uw arts heeft de dag zelf een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid ingevuld > de adviserend arts zal uw arbeidsongeschiktheid erkennen vanaf 1 september.

U valt ziek op 1 september maar uw arts heeft uw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid pas op 4 september ingevuld > de adviserend arts zal uw arbeidsongeschiktheid pas vanaf 4 september kunnen erkennen.

- Verstuur uw getuigschrift ten laatste op de 7de dag van uw arbeidsongeschiktheid.

- In geval van hospitalisatie moet u uw arbeidsongeschiktheid melden BINNEN DE 48 UUR na het verlaten van het ziekenhuis. Is de laatste dag een zaterdag, zon- of wettelijke feestdag, dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Waarom is een snelle aangifte belangrijk?

Om een sanctie wegens laattijdige aangifte te vermijden.

De samenstelling van uw dossier vraagt ook tijd.

Voor een snelle betaling is het belangrijk dat u uw getuigschrift snel verstuurt en ons de informatie verstrekt die wij eventueel bijkomend zullen opvragen..

Hoe aangifte doen van arbeidsongeschiktheid?

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u dit melden aan de hand van het "Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid". (Dit staat ook bekend als het document "Vertrouwelijk").

U kunt dit getuigschrift bij uw gewestelijke dienst aanvragen of het op de website van de HZIV downloaden.

Het eerste deel van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vult u zelf in. Het tweede deel laat u door uw arts invullen. Hij/zij vult een begin- en een einddatum voor uw arbeidsongeschiktheid in. Vergeet niet een oranje kleefbriefje op het getuigschrift te kleven.

Verstuur uw volledig ingevulde getuigschrift per post naar uw gewestelijke dienst binnen een termijn van maximum 7 werkdagen, te rekenen vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.

Steek het niet zelf in de brievenbus van uw gewestelijke dienst, de poststempel geldt als bewijs.

U kunt het getuigschrift ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van de gewestelijke dienst.

Wat moet u doen na uw aangifte?

Nadat u uw Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan uw gewestelijke dienst hebt bezorgd, ontvangt u het "inlichtingenblad uitkeringen".

Het volledig ingevulde inlichtingenblad moet naar de gewestelijke dienst teruggestuurd worden. Deel onmiddellijk elke wijziging betreffende deze gegevens aan uw gewestelijke dienst mee.

Om uw recht op uitkeringen te behouden, moet u ingaan op iedere oproeping door de adviserend arts van uw gewestelijke dienst voor een controleonderzoek. Hetzelfde geldt voor een oproeping door een arts-inspecteur of de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het RIZIV.

Het "Getuigschrift voor werkhervatting of werkloosheid" (ook gele kaart genoemd) moet binnen de 2 dagen na het einde van uw arbeidsongeschiktheid naar uw gewestelijke dienst verstuurd worden.

In geval van verlenging of herval moet uw arts een nieuw getuigschrift (vertrouwelijk getuigschrift) invullen met een nieuwe einddatum voor uw arbeidsongeschiktheid. Bezorg dit nieuwe getuigschrift binnen de 48 uur aan uw adviserend arts.

Berekening van uw uitkering

  • Berekening voor het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (primaire ongeschiktheid):

Tijdens het eerste jaar ontvangt u een forfaitaire tegemoetkoming die op basis van uw gezinssituatie berekend wordt.

  •     Berekening na het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid (invaliditeit):   

Na het 1ste jaar blijft u een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen die van uw gezinssituatie en van de eventuele stopzetting van uw bedrijf afhangt.