Derdebetalersregeling

De Derdebetalersregeling

De derdebetalersregeling is een systeem dat u toelaat om onmiddellijk van de verzekeringstussenkomst te genieten bij bepaalde artsen. Kortom, u moet enkel nog het remgeld (eigen aandeel) betalen. U hoeft dan ook geen terugbetaling meer aan te vragen.

Voordeel?

Bij de derdebetalersregeling betaalt u enkele uw persoonlijk aandeel aan de arts. De HZIV betaalt hem/haar het bedrag dat door de ziekteverzekering ten laste wordt genomen. 

Het doel is om de toegang tot de zorg te vereenvoudigen door te vermijden dat u verzorging moet uitstellen om financiële redenen.

U hoeft ook geen documenten meer te versturen en op de terugbetaling te wachten. Uw arts geeft u een papieren bewijs met de betaalde bedragen. Dit bewijs hoeft u niet meer voor te leggen aan uw HZIV-kantoor.

Op aanvraag

Sinds januari 2022 kunnen alle verzekerden hun (tand)arts vragen om de derdebetalersregeling toe te passen.

De enige voorwaarde is het akkoord van de arts die dus ook vrij is om te weigeren (behalve in de gevallen waar hij reeds verplicht is, zie verder). Vraag dit voor de consultatie. Als uw arts akkoord is, geef hem/haar dan een recent kleefbriefje.

Verplicht?

Alle verzekerden hebben recht op de derdebetalersregeling bij ziekenhuisopname en bij de apotheker. In bepaalde gevallen is de derdebetalersregeling ook verplicht bij de huis- en tandarts.

Bij de huisarts

Sommigen kunnen deze regeling ook gebruiken bij een bezoek aan de huisarts (sociale derdebetalersregeling). 

Dat is het geval als u:

  • zich in financiële moeilijkheden bevindt;
  • een inkomen heeft dat onder het leefloon ligt;
  • recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming;
  • minstens 6 maanden volledig werkloos bent en tegelijk alleenstaand of gezinshoofd bent;
  • verhoogde gezinstoelagen ontvangt voor een kind met een erkende handicap.

U vraagt vóór de raadpleging aan de arts of hij deze regeling wil toepassen. Hij is verplicht uw verzoek te aanvaarden ongeacht of hij de conventietarieven respecteert.

U toont uw sociale derdebetalerskaart die u van ons ontvangen heeft en geeft hem een recent kleefbriefje. De arts zal u enkel uw eigen aandeel aanrekenen…

Leden die aan de voorwaarden voldoen ontvangen automatisch een derdebetalerskaart. Heeft u geen kaartje ontvangen of heeft u het verloren, dan  kunt u een kaart aanvragen bij uw HZIV-kantoor. 

De geldigheidsduur staat op de kaart.

Bij de tandarts 

Uw tandarts is verplicht de derdebetalersregeling toe te passen bij:

  • anodontie (afwezigheid van definitieve tanden);
  • een complexe tandherstelling na een kankerbehandeling.