Verhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

Het recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) geeft recht op een hogere terugbetaling van uw kosten voor geneeskundige verzorging.

Dit recht is vooral bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Wat zijn de voordelen?

 • Hogere terugbetaling van geneeskundige verzorging;
 • Recht op de regeling sociale derdebetaler bij uw huisarts.

Voorbeeld: u betaalt 36,74 EUR voor een raadpleging bij de hartspecialist. 34,08 EUR wordt u terugbetaald indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. Zonder verhoogde tegemoetkoming ontvangt u 24,17 EUR.

Het recht op verhoogde tegemoetkoming betekent vaak ook dat u nog van andere voordelen kunt genieten:

 • lagere gemeentebelasting;
 • lagere tarieven bij het openbaar vervoer;
 • lagere bijdrage voor de “Vlaamse Zorgverzekering”.

Neem contact op met uw leverancier, gemeente of vervoersmaatschappij om de voorwaarden te kennen.

Automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming

Alle onderstaande personen hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Er hoeft dus geen actie te worden ondernomen.

Rechthebbenden en personen ten laste met:

 • een leefloon of steun van het OCMW (3 maanden ononderbroken);
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een rentebijslag;
 • een uitkering wegens een erkende handicap ontvangen van de FOD sociale zekerheid. 

Dit is ook het geval voor:

 • kinderen met een erkende fysieke of mentale beperking (erkend voor minstens 66%);
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV);
 • weeskinderen.

Ik heb een laag inkomen, kan ik de verhoogde tegemoetkoming aanvragen?

U bent momenteel:

 • Gepensioneerde;
 • Langdurig werkloze;
 • Gehandicapte;
 • Eenoudergezin;
 • rechthebbende overlevingspensioen;
 • Invalide.

U heeft enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van uw gezin lager is dan 27.550,86​ EUR (vermeerderd met 5.100,42 EUR per bijkomend gezinslid).

Voorbeeld: Als u op 3 maart 2024 een aanvraag indient, wordt rekening gehouden met uw inkomsten vanaf februari 2024 (huidige inkomsten).

U behoort niet tot de bovenstaande doelgroepen maar uw inkomen is toch laag.

U heeft enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van uw gezin voor het jaar dat uw aanvraag voorafgaat lager is dan ​25.630,67​ EUR (vermeerderd met 4.744,94​ EUR per bijkomend gezinslid).

Voorbeeld: Als u op 3 maart 2024 een aanvraag indient, wordt er rekening gehouden met uw inkomsten voor het volledige jaar 2023.

Doe uw aanvraag bij uw HZIV-kantoor.

Met welke inkomsten wordt er rekening gehouden?

 • Beroepsinkomsten;
 • Roerende en onroerende inkomsten;
 • Pensioen, uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, werkloosheidsuitkeringen, alimentatie.

Opgelet: Buitenlandse inkomsten moeten vermeld worden.

Met een aantal inkomsten wordt geen rekening gehouden:

 • Kinderbijslag;
 • Toelagen voor gehandicapten;
 • Inkomsten uit studentenarbeid (als de student nog kinderbijslag geniet).