Terugbetaling gezondheidszorgen

De HZIV staat in voor de terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging door zorgverleners (artsen, tandartsen, paramedici), hospitalisatie, geneesmiddelen, prothesen,...

Er zijn twee manieren om uw doktersbriefjes ("getuigschriften voor verstrekte hulp") terugbetaald te krijgen:

  1. U komt uw briefje(s) persoonlijk afgeven aan de loketten.
  2. U stuurt uw doktersbriefjes per post op (breng er steeds een oranje kleefbriefje op aan!).

In beide gevallen gebruikt u het adres van HZIV-Antwerpen, Frankrijklei 81-83 bus 4 te 2000 Antwerpen

De terugbetaling gebeurt telkens door storting op uw bankrekening.

Het  bedrag  van  de  terugbetaling is afhankelijk  van  

  • de  aard  van  de verstrekking
  • uw statuut
  • de kwalificatie van de zorgverstrekker.

Aard van de verstrekking 

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moeten de medische prestaties "erkend" zijn. Alle erkende prestaties zijn samengebracht in een lijst: de nomenclatuur. Elke prestatie heeft een codenummer  (bv. 101076 - raadpleging van een huisarts) dat terug te vinden is op de doktersbriefjes. Dit codenummer is belangrijk, want het bepaalt de terugbetaling.

Wat u van de HZIV terugkrijgt, hangt dus niet af van wat u betaald heeft, maar wel van de aard van de prestatie.

Statuut van de verzekerde

Sommige categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.

De verhoogde tegemoetkoming kan op verschillende gronden worden toegekend:

  • op basis van een sociale uitkering (recht op leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, toelage personen met een handicap);
  • op basis van een bepaalde situatie en het gezinsinkomen van het lopende jaar blijft onder een bepaalde grens (weduwe, weduwnaar, invalide, gepensioneerde, erkend gehandicapte, minstens één jaar volledige werkloos/arbeidsongeschiktheid, eenoudergezin);
  • op basis van het gezinsinkomen van het voorgaande jaar onder een bepaalde grens.

Kwalificatie van de zorgverstrekker

Hier speelt het onderscheid tussen een geconventioneerde zorgverlener en een zorgverlener die niet geconventioneerd is.  Een geconventioneerde zorgverlener past de tarieven overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid toe. Zorgverleners die niet geconventioneerd zijn, kunnen hogere tarieven toepassen.