Commissie voor medische zorgen

Commissie medische zorgen

Algemeen

Bij de HZIV is er een Commissie voor medische zorgen aangesteld. De leden worden door de voogdijminister benoemd. Die commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter en twee ondervoorzitters die tot het medische of farmaceutische college behoren
  • drie leden die de gerechtigden van de HZIV vertegenwoordigen (twee artsen en een apotheker)
  • een apotheker die tot een van de meest representatieve professionele organisaties van apothekers behoort
  • een lid dat de militaire invaliden vertegenwoordigt
  • een lid dat de burgerlijke invaliden vertegenwoordigt

De regeringscommissaris en de gemachtigde van de minister van Financiën wonen de vergaderingen van de Commissie bij.

Rol van de Commissie voor Geneeskundige Verzorging

De Commissie kan voorstellen doen aan de Koning om:

  • terugbetalingen toe te kennen aan de oorlogsinvaliden, gelijkgestelden en oorlogswezen die niet aangehaald worden in de nomenclatuur of onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden
  • parameters vast te leggen voor de beperkingen waarbinnen die terugbetalingen kunnen gebeuren

Wanneer de arts van de HZIV een beslissing neemt die de modaliteiten van tussenkomst van de HZIV vastlegt, kan een gerechtigde tegen die beslissing in hoger beroep gaan bij de Commissie. Hij doet dat per aangetekende brief en binnen een termijn van 30 dagen vanaf het moment dat hij hiervan in kennis werd gesteld.

De Commissie kan ook beslissen om tussen te komen in de verzorging van een rechthebbende als de algemene zorgen niet voldoen voor zijn speciale situatie. Dan moet er een aanvraag ingediend worden, gestaafd met een medische verantwoording en een uitvoerig verslag van de behandelende arts.

De aanvraag moet gericht worden aan:

De voorzitter van de Ministeriële Commissie voor Medische Zorgen
Troonstraat 30A
1000 Brussel

De Commissie bepaalt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en legt het tarief van de tussenkomst vast. Haar beslissing is onherroepelijk.